За Лхогхо


Още информация за Лхогхо

About Lhogho


More information about Lhogho

ルホゴについて


ルホゴさらに詳しい情報について


Начало Home ホーム Други проекти Other projects 他のプロジェクト Лхогхо Lhogho ルホゴ

Често Задавани Въпроси Frequently Asked Question よくある質問Какво е Лхогхо?
Лхогхо е една от стотиците имплементации на езика Лого (вижте Дървото на Лого). За разлика от повечето други Лого, Лхогхо е компилатор.

What is Lhogho?
Lhogho is one of the hundreds implementations of the Logo language (see The Logo Tree). However, unlike most other Logos, Lhogho is a compiler.

ルホゴとは何ですか
ルホゴはロゴの言語の何百もの実装の一つで(ロゴツリーを参照してください)です。しかし、ほとんどの他のロゴとは異なり、ルホゴがコンパイラです。

Защо се нарича Лхогхо?
Искахме име, което да звучи като Лого, но да се пише поначин, по който никой не го е виждал преди. Когато търсехме "Лхогхо" през далечната 2005-та, имаше 0 намирания.

Why is it called Lhogho?
We wanted a name which sounds like Logo, but is written in a way which noone else has ever seen before. When we search for "Lhogho" (back in 2005) we got 0 hits.

なぜそれがルホゴ呼ばれているのですか?
私たちは、ロゴのように聞こえる名前を望んでいたが、他の誰もが今まで見てきたように書かれています。我々は「ルホゴ」(バック2005年)を検索するときに我々は0安打。

Как се произнася Лхогхо?
Не знаем. Питали сме хора, за които английският е роден, но и те не знаят. Засега го произнасяме като "Лого", но с двоно премигване.

How to pronounce "Lhogho"?
We don't know. We asked English native speakers, but they don't know too. So far we pronounce it the same way as "Logo", but with a double-wink.

「ルホゴ」を発音するには?
我々は知らない。私たちは、英語のネイティブスピーカーに尋ねたが、彼らはあまりにも知りません。これまでのところ、我々はそれを「ロゴ」と同じように発音するが、ダブルウィンクで。

Кой разработва Лхогхо?
Лхогхо се разработва от независим екип, ръководител на който е доц. Павел Бойчев. Като продукт с отворен код, надяваме се, че към нас ще се включат и други професионалисти.

Who does develop Lhogho?
Lhogho is developed by an independent team. The team leader is assoc. prof. Pavel Boytchev, PhD. As an open source project we expect that other professional would join us.

誰がルホゴを開発か?
ルホゴは、独立したチームによって開発されています。チームリーダーは、教授ボイチェブ・パベル、博士号を関連付けられています。オープンソースプロジェクトとして、我々は、他の専門家は私たちに参加することを期待しています。

Защо Лого програмата ми не тръгва на Лхогхо?
Има най-разнообразни причини за това: двете Лого версии са несъвместими; или пък използвате функционалност, която я няма в Лхогхо (все още); или пък има бъг в Лхогхо; или пък ...

Why doesn't my Logo programs work with Lhogho?
There is a bouquet of possible reasons for this: your Logo and Lhogho are really incompatible; or you need a feature which is not available in Lhogho (yet); or there is a bug in Lhogho; or ...

なぜロゴプログラムはルホゴでは動作しません?
このための多くの可能な理由があります:あなたのロゴおよびルホゴは本当に互換性がありません、または、(まだ)ルホゴで利用できない機能を必要とする、あるいはルホゴにバグがあり、または...

Искам да помогна. Какво да сторя?
Напишете за това във Форума за разработчици.

I want to help. What can I do?
Please drop a message in the Developrs forum.

私が手助けをしたい。どうすればいいですか?
にメッセージ書いてください開発者フォーラム

Характеристики на Лхогхо Lhogho features ルホゴ機能Засега Лхогхо компилира само за 32-битови Пентиумоподобни процесори.

Currently Lhogho compiles only for 32-bit Pentium-like processors.

現在ルホゴは、32ビットペンティアムのようなプロセッサ用にコンパイルします。

Характеристики на компилатора:

 • Самостоятелни файлове
 • Комплация в паметта
 • Висока скорост, малък размер
 • Програми в UNICODE
 • Специални числа (±INF, NaN)

Lhogho Compiler features:

 • Standalone executables
 • In-memory compilation
 • High performance, small size
 • Sources in UNICODE
 • Special numbers (±INF, NaN)

ルホゴコンパイラの特徴:

 • スタンドアロンの実行可能ファイル
 • インメモリのコンパイル
 • 高性能、小型サイズ
 • アニッコードでソース
 • 特殊番号(±INF、NaNで)

Лхогхо е свободно Лого, съвместимо с по-старите Лого, но е с 3D графика.

Lhogho is a free Logo compatibile with older Logos, but it has 3D graphics.

ルホゴは、古いロゴを無料でロゴの互換性を持っていますが、それは、3Dグラフィックスを持っています。

Характеристики на езика:

 • Съместимост с основните Лого
 • Динамични променливи и процедури
 • Пост/ин/префиксна нотация
 • Обработване на грешки
 • Работа със C данни от ниско ниво

Lhogho Language features:

 • Compatible with mainstream Logos
 • Run-time variables and procedures
 • Postfix, infix and prefix notation
 • Error handling
 • Low-level C data

ルホゴ言語の特徴:

 • 主流のロゴとの互換性
 • 実行時変数と手続き
 • のとプレフィックス表記
 • エラー処理
 • 低レベルのシーデータ

Контакти Contacts コンタクトПотребителски форум: Задавайте въпроси, искайте помощ, предоставяйте отговори на други потребители, обсъждайте Лхогхо и неговите приложения.

Users forum: A forum for Lhogho users. You may asks questions about Lhogho, request help, provide advices to other users, discuss Lhogho and its application.

ユーザーフォーラム:ルホゴユーザーのためのフォーラム。あなたは、要求がルホゴとその応用について議論する、他のユーザーにアドバイスを提供し、支援する、ルホゴについて質問があります。

Форум за разработчици: Предлагайте код за библиотеки и приложения, обсъждайте детайли от реализацията на компилатора, добавяйте корекции и подобрения.

Developers forum: A forum for Lhogho developers. Suggest code for new libraries and applications, discuss internal implementation, provide fixes and improvements.

開発者フォーラム:ルホゴ開発者のためのフォーラム。 、新しいライブラリとアプリケーションのためのコードを示唆する内部実装を議論し、修正や改善を提供します。

Дневник за грешки: Тук съобщавайте заа грешки в Лхогхо. Бъдете колкото се може по-точни в описанието.

Bug tracker: Use this service only to report a bug in Lhogho. Try to be as precise as it is possible.

バグトラッカー:のみルホゴのバグを報告し、このサービスを使用します。それが可能である限り正確であるようにしてください。

Книга с желания: А тук предлагайте идеи за нови функционалности.

Feature request: Use this service only to request or to suggest new features.

機能のリクエスト:のみ要求するか、または新しい機能を提案するために、このサービスを使用します。

И-Мейл: Ако трябва непременно, но също и тайно да се свържете с нас, пишете ни на lhogho2007[кльомба]elica[точка]net.

Email: If you have a compelling need to contact us privately, write a message to lhogho2007[at]elica[dot]net.

イーメイル: あなたが個人的に私達に連絡するために説得力の必要性がある場合は、lhogho2007[に]elica[点]netにメッセージを書き込む。