Сваляне на Лхогхо


Изпълними файлове, сорс файлове, библиотеки

Download Lhogho


Executable files, source files, libraries

ダウンロードルホゴ


実行ファイル、ソースファイル、ライブラリ


Начало Home ホーム Други проекти Other projects 他のプロジェクト Лхогхо Lhogho ルホゴ

Лхогхо

Включва компилатора за Windows, потребителска документация и няколко библиотеки.

Lhogho

Major download file. Includes the compiler for Windows, user's documentation and a few libraries.

ルホゴ

主要なファイルのダウンロード。Windowsでは、ユーザーのドキュメントと少数のライブラリのコンパイラが含まれています。

lhogho.zip

Изходен код

Включва пълните изходните кодове на компилатора и документацията за разработчици.

Source code

Includes the complete source of the compiler and the developer's documentation.

ソースコード

コンパイラと開発者のドキュメントの完全なソースが含まれています。

lhogho.src.zip

Други файлове и връзки

Other files and links

その他のファイルとリンク

lhogho-de.zip: Версия на Лхогхо на немски. Преведени са запазените думи, съобщенията на компилатора и част от библиотеките. Преводът е предоставен от Щефан Фогел. German version of Lhogho. Reserved words, compiler's messages and some of the libraries are translated. Translation is provided by Stephen Vogel. ルホゴのドイツ語版。予約語は、コンパイラのメッセージとライブラリの一部が翻訳されています。翻訳はフォーゲル・スティーブンによって提供されます。

Slide: Среда за разработване за Лхогхо разработена от Майк Халпин. Editing environment for Lhogho developed by Mike Halpin. ハルピン・マイクによって開発ルホゴための環境を編集。