Това е краят на Интернет.

Последната му страница.

От тук може само да излезете или да се върнете назад.
This is the end of the Internet.

Its last page.

Here you can only go out or go back.
これは、インターネットの終わりです。

その最後のページ。

ここでしか外出したり戻ってください。


>