Проекти


Projects


プロジェクトНачало Home ホーム

Научните проекти обхващат виртуални образователни среди, библиотеки за 3D графика и езици за програмиране:

The research project are virtual educational environments, libraries for 3D graphics and programming languages:

研究プロジェクトは、仮想教育環境である3Dグラフィックスやプログラミング言語のライブラリ:

ФМИ3D FMI3D フェメイ3D


Интерактивна стерео графика Interactive stereo graphics インタラクティブステレオグラフィック

Мехо Mecho ミコ


Виртуална механика Virtual mechanics 仮想力学

Лхогхо Lhogho ルホゴ


Компилатор за езика Лого Compiler for Logo language ロゴの言語のコンパイラ

Елика Elica エリカ


Диалект на Лого с 3D графика A Logo dialect with 3D graphics 3Dグラフィックとロゴの方言

Човек3D Human3D 人々3D


Модел на човешко тяло A model of a human body 人体のモデル

ДАЛЕСТ DALEST ダレスト


Образователна стереометрия Educational stereometry 教育体積測定

Творческите проекти са компютърни филми, видео анимации, цифрови изображения и фотографии:

The artistic projects are computer movies, video animations, digital images and digital photographs:

芸術的なプロジェクトは、コンピュータ映画、ビデオですアニメーション、画像やデジタル写真:

Филми Movies ムービー


Компютърно генерирани флми Computer-generated movies コンピュータ生成の映画

Анимации Animations アニメーション


Компютърни анимации Computer animations コンピュータアニメーション

Галерии Galleries ギャラリー


Графика и фотография Graphics and photography グラフィックスと写真撮影

Дървото на Лого Logo Tree ロゴの木


Генеалогия на езика Лого Genealogy of Logo language ロゴの言語の系譜

Геометро Geometro ジオメトロ


Карта на геометрични връзки Map of geometrical relations 幾何学的な関係のマップ

Краят на Интернет The End of Internet インターネットの終了


Последната му страница The last page in the Internet インターネットでの最後のページ